Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów GEO-ENERGIA Marta Stendera
2. Administratorem Pani/Pana danych jest GEO-ENERGIA Marta Stendera z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lazurowa 37, NIP 899-258-25-57.
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów marketingowych i handlowych z kontrahentami w szczególności realizacji procesów
marketingu bezpośredniego oraz internetowego, informowania o produktach znajdujących się w ofercie handlowej firmy GEO-ENERGIA Marta Stendera, promocjach, wyprzedażach, konkursach, czy organizowanych szkoleniach.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, księgowej, kancelarii prawnej które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania lub innemu podmiotowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie
niezbędnej dokumentacji handlowej.
9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez GEO-ENERGIA Marta Stendera prosimy o kontakt mailowy.